Voorwaarden

Wedstrijdreglement “Win 1.000€ shopbudget met een Straffe Streek Box” (01/12/2023 – 15/01 /2024)

De voorwaarden van onderhavig reglement zijn van toepassing op de wedstrijd ‘Win 1.000€ shopbudget met een Straffe Streek Box” (hierna het ‘Reglement’).

ARTIKEL 1 – Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door Streekproducten Vlaams-Brabant vzw met maatschappelijke zetel in 3010 Leuven, Provincieplein 1 hierna genaamd “Straffe Streek”

ARTIKEL 2 – Deelname

De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar, met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Straffe Streek en de inwonende familieleden alsook de personeelsleden van de onderaannemers en de inwonende familieleden, die aan de organisatie van de wedstrijd hebben meegewerkt.

Enkel individuele deelname wordt toegelaten, deelname in groep wordt niet aanvaard. Per locatie wordt er slechts één deelname per persoon en per e-mailadres wordt toegelaten. Verder behoudt Straffe Streek zich het recht voor de deelnemers die deze regel niet naleven onmiddellijk en volledig uit te sluiten van de wedstrijd.

Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van Straffe Streek, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. Straffe Streek heeft in die gevallen ook het recht om: (i)de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door Straffe Streek, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

ARTIKEL 3 – Wijze van deelname

Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel als de deelnemer tussen 01 december 2023 en 15 januari 2024 bij één van de deelnemende verkooppunten een straffe streek box (ontdekkingsbox) aankoopt voor een minimaal bedrag van 25 euro en via het daarbij ontvangen gouden ticket met QR-code op de wedstrijd URL op www.straffestreekbox.be de gevraagde gegevens invult en een antwoord geeft op de schiftingsvraag. De link kan het wedstrijdformulier is toegankelijk via het inscannen van de QR- code op het gouden ticket. Elk gouden ticket beschikt over een unieke code die eveneens op het wedstrijdformulier zal ingevuld moeten worden. Deze unieke code kan slechts 1x gebruikt worden, waardoor de eerste deelname ervan steeds zal tellen als de geldige deelname. De persoon die op het einde van de wedstrijd met een geldige code het dichtst bij het antwoord van de schiftingsvraag zit, wint het shoptegoed van 1.000 euro.

Elk deelnemend verkooppunt is terug te vinden op www.straffestreekbox.be/waar-te-koop en staat zelf in voor de invulling van een Straffe Streek Box. Zo bepaalt het verkooppunt zelf welke inhoud er in de box komt te zitten alsook of er een box door de klant kan worden samengesteld en aan welke voorwaarden dit kan gebeuren.

ARTIKEL 4 – Prijs

De deelnemer kan 1.000 euro shoptegoed winnen voor zichzelf.
Inhoud “Win 1.000€ shopbudget met een Straffe Streek Box” is als volgt te beschrijven:

40 x vouchers van 25 euro, goed voor een totaalwaarde van 1.000 euro. Deze vouchers kunnen enkel besteed worden bij actieve leden van Straffe Streek. Actieve leden en hun adresgegevens kan je terugvinden op www.straffestreek.be. De vouchers zijn geldig bij zowel producenten, verkooppunten, logies, beleving en horeca en dit voor een duurtijd van 1 jaar.

De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet omzetbaar in baar geld. Straffe Streek kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de prijs niet conform is aan het bovenvermelde. Elementen uit bovenstaande prijs kunnen steeds vervangen worden door gelijkwaardige alternatieven.

Elk lid van Straffe Streek dient duidelijk op voorhand op de hoogte gesteld te worden van het eventuele gebruik van de voucher bij een aankoop.

Belangrijk: Er zijn maximaal 2 vouchers per aankoop geldig (t.w.v. 50 euro) per lid! Om de vouchers te gebruiken, zal de winnaar dus verplicht zijn meerdere leden te bezoeken om daar aankopen te doen.

De vouchers zijn enkel inwisselbaar voor diensten en producten, waardoor er ook geen baar geld op zal worden teruggeven. Is het aankoopbedrag lager dan de waarde van de voucher, dan zal de restwaarde dus niet terugbetaald worden.

ARTIKEL 5 – Actieperiode

De actie loopt van 1 december 2023 tot 15 januari 2024, 23u59.

Straffe Streek behoudt zich het recht voor op elk moment de duur te verlengen of de wedstrijd te beëindigen, zonder aan wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn verschuldigd.

ARTIKEL 6 – Winnaar

De winnaar zal, na het verstrijken van de wedstrijdperiode, per e-mail en/of telefonisch op de hoogte worden gebracht van zijn prijs via het e-mailadres en/of telefoonnummer dat werd opgegeven bij deelname.

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van het gebruik van zijn vouchers en het op de hoogte brengen van de betrokken leden waar de vouchers zullen gebruikt worden.

De beslissing van de identiteit van de winnaar is onherroepelijk en definitief en kan niet aangevochten worden door een deelnemer.

De winnaar gaat akkoord om doorheen het jaar contact te blijven houden met Straffe Streek om ook terugkoppeling te geven van het gebruik van de vouchers en staat toe om eventuele beelden die worden gemaakt te gebruiken op de communicatiekanalen van Straffe Streek (website, sociale media, nieuwsbrief,…).

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

Straffe Streek, haar personeelsleden, of derden waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, aanduiding van de winnaar en de aanvaarding van de prijs.

Straffe Streek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website en/of het mailsysteem. Ze kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Straffe Streek behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door de deelnemer worden meegedeeld in het kader van deze wedstrijd worden door Straffe Streek uitsluitend verwerkt voor de goede werking van deze wedstrijd en de toekenning van de prijs aan de winnaar.

Elke deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens. Om dit recht uit te oefenen, dient een gedateerd en ondertekend schrijven, samen met een kopie van uw identiteitskaart, gericht te worden aan Straffe Streek, Provincieplein1, 3010 Leuven.

ARTIKEL 9 – Toezicht

Straffe Streek houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Ze heeft het recht om in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de teruggave van de prijs te vragen aan de deelnemer, alsook een schadevergoeding voor geleden schade. De deelnemer aanvaardt door deelname aan de wedstrijd, zonder voorbehoud of enige beperking de volledige inhoud van het wedstrijdreglement alsook elke beslissing, genomen door Straffe Streek ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd.

Straffe STreek behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot de prijzen en het wijzigen, verlengen of annuleren van de wedstrijd in geval van overmacht, programmatorische, technische of organisatorische redenen.

Het reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd.Straffe Streek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

De resultaten van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten. De nietigverklaring of ongeldigheidsverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen brengt in geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang.

ARTIKEL 10 – Klachten

Bij klachten over deze wedstrijd of het huidig reglement dient er contact opgenomen te worden met Straffe Streek, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd op volgend adres:

Straffe Streek, Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo.
Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, is onontvankelijk.